Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПЛАТФОРМА ARENACONSULT.BG И РАБОТА НА “АРЕНА-КОНСУЛТ“ ЕООД
ARENACONSULT.BG е интернет платформа, посредством която дружеството „АРЕНА-КОНСУЛТ“ ЕООД популяризира търговската си дейност в сферата на кредитното посредничество, като същевременно предоставя възможност на Потребителите на платформата, сами и безплатно да се информират относно отделни сфери на финансите, да повишат финансовата си грамотност, в това число и да участват в безплатни обучителни кампании и онлайн семинари.
Интернет платформата arenaconsult.bg и нейното съдържание са собственост на: „АРЕНА-КОНСУЛТ“ ЕООД, ЕИК: 103924455, наричано по – долу за краткост „Дружеството“.

Препоръчваме Ви, своевременно и внимателно да се запознаете със съдържанието на настоящите Общи условия и в случай, че не сте съгласни с тях, молим да преустановите използването на arenaconsult.bg и предлаганите от платформата услуги.

I. ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА „АРЕНА-КОНСУЛТ“ ЕООД , ДАННИ ЗА КОНТАКТ:
Търговската си дейност, посредством интернет платформа – arenaconsult.bg, популяризира Дружеството:

„АРЕНА-КОНСУЛТ“ ЕООД, ЕИК: 103924455 е със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Антон Неделчев“ № 2, ет. 5, ап. 17, и с офис в град Варна, ул. „Неофит Бозвели“ № 36, ет.1, ап.1, ел. поща: office@arenaconsult.bg, arenaconsultm@gmail.com, представлявано от Управител – МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ЙОРДАНОВА.

„АРЕНА КОНСУЛТ“ ЕООД е регистриран, независим „кредитен посредник“, вписан в регистъра на БНБ с рег. номер BCI00008, със заповед за вписване: БНБ-20173/10.02.2017 г., съгласно Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители. За повече информация: https://www.bnb.bg/BankSupervision/BSCreditIntermed/BSCIRegister/index.htm/.

“АРЕНА-КОНСУЛТ“ ЕООД е независим консултант и посредник, който предоставя на клиентите си персонализирана информация за предлагани от финансовите институции, финансови продукти, в това число и ипотечни кредити. Дружеството съдейства на своите клиенти при сравняване с други предлагани на пазара финансови услуги, при вземане на информирано решение от клиента за сключване на договор за финансова услуга, както и при оценка на възможните последици.

“АРЕНА-КОНСУЛТ“ ЕООД не получава от клиентите си възнаграждение за предоставеното съдействие и посредничество при ипотечен кредит. “АРЕНА-КОНСУЛТ“ ЕООД не е обвързано с конкретна банка и цели да договори за Вашата ипотечна сделка персонални, изгодни отстъпки и условия.

Молим да имате предвид, че Клиент на Дружеството – „АРЕНА-КОНСУЛТ“ ЕООД за посредничество и съдействие при получаване на финансова услуга е само този Клиент, който на място в офиса на дружеството е попълнил съответните документи за това.

II. ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ARENACONSULT.BG
Настоящите Общи условия регламентират правилата, съгласно които „АРЕНА-КОНСУЛТ“ ЕООД предоставя информация на Потребителите, чрез интернет платформата – arenaconsult.bg.
Общите условия са публикувани на видно място в интернет платформата и са достъпни за всеки Потребител.
Следва да имате предвид, че в случая Потребител, се явява всяко лице заредило arenaconsult.bg в уеб браузъра си.

Всеки един Потребител на arenaconsult.bg следва да се счита обвързан от правилата на настоящите Общи условия за цялото време на ползване на arenaconsult.bg, от първоначалното зареждане на интернет страницата до нейното напускане.
С цел възпроизвеждане на изявлението на Потребителя за приемане на Общите условия, Политиките за поверителност и бисквитки, в лог-файлове на лицензиран сървър се обработват данни за IP адрес и друга предоставена от Потребителя информация.

Възможно е arenaconsult.bg да съдържа линкове и препратки към други интернет страници и платформи, в които случаи следва да имате предвид, че нашите Общи условия и Политики за поверителност не се прилагат за тези интернет страници и платформи, и при условие, че ги последвате, Вие следва да се запознаете, и с техните персонални общи условия и политики за поверителност.

III. ВЪЗМОЖНОСТИ ПРЕДОСТАВЯНИ ЧРЕЗ ARENACONSULT.BG
ARENACONSULT.BG, Ви предоставя следните услуги и възможности:
Безплатно да се информирате и повишите финансовата си грамотност, посредством публикуваните на платформата статии, анализи и други източници, специално подбрани за Вас от финансиста и кредитен посредник – Мария Йорданова.
Безплатно да надградите Вашите познания и квалификация в различни направления на финансите, чрез споделения в платформата персонален дългогодишен опит на Мария Йорданова.
Безплатно да участвате в онлайн обучителни, информационни семинари и сесии.
Можете да заявите желание да получавате конкретни статии и информационни материали, за което се изисква да попълните електронната форма за това в arenaconsult.bg.
Можете да станете част от екипа консултанти на „АРЕНА-КОНСУЛТ“ ЕООД, като заявите лична среща и събеседване в офиса на дружеството, чрез електронната форма за контакт в renaconsult.bg.
Посредством електронната форма за контакт в renaconsult.bg, можете да зададете Вашите въпроси, на които ще Ви бъде отговорено, без ангажимент за абсолютна достоверност и изчерпателност.
При условие, че желаете задълбочен анализ и/или отговор на конкретен Ваш въпрос или казус, както и ако желаете да Ви бъде предоставена услуга за кредитно посредничество, следва да заявите лична среща в офис на „АРЕНА-КОНСУЛТ“ ЕООД, псредством електронната форма за контакт в renaconsult.bg.
В този случай следва да се считате информирани, да не публикувате свои и/или на трети лица лични данни и/или конфиденциална информация, и други данни, посредством които можете да бъдете индивидуализирани. При условие, че сторите това носите персонална отговорност, в случай, че настъпят неблагоприятни последици.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ НА ARENACONSULT.BG.
1. Потребителят има право едностранно да преустанови използването на предоставяните от arenaconsult.bg услуги и възможности, като преустанови ползването на платформата.
2. Потребителят е длъжен да попълни и предостави коректни и верни данни в електронната форма за контакт в платформата.
3. Потребителят има право на безплатен достъп до информацията публикувана на arenaconsult.bg, като това правото на достъп не включва правото да се копира или възпроизвежда информация, или да се използва защитена интелектуална собственост. Информацията достъпна в arenaconsult.bg е предназначена за лично ползване на потребител.
4. Потребителят е длъжен да не публикува коментари, текстове и/или съобщения, които:
– нарушават българското и/или чуждестранното законодателство, Общите условия на платформата, Политиките за поверителност и бисквитки, добрите нрави и търговски практики, както и правата и законните интереси на останалите потребители на платформата;
– разкриват чужда лична информация, чужди пароли или права за достъп без съгласието на техния носител, както и софтуер за достъп до такива пароли или права;
– съдържат лични данни относно трети лица в противоречие със Закона за защита на личните данни и други нормативни актове.
– приканват към физическо и/или психическо насилие, унижение на човешкото достойнство, заплаха за живота и телесната неприкосновеност на хора и/или животни, накърняващи доброто име, честта или достойнството на трети лица;
– приканват и/или прокламират дискриминация, основана на пол, раса, народност, етническа принадлежност, човешки геном, гражданство, произход, религия или вяра, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично или обществено положение, увреждане, възраст, сексуална ориентация, семейно положение, имуществено състояние или на всякакви други признаци.
– са обидни и накърняващи честта, достойнството и доброто име на други регистрирани потребители или трети лица.
5. Потребителят е длъжен да не извършва действия, които възпрепятстват правилното функциониране на arenaconsult.bg, достъпа, надеждността или качеството на услугите, предоставяни от платформата.
6. В гореизброените случаи, както и в случаите, в които Потребител използва платформата извън нейното предназначение и в нарушение на настоящите Общи условия, добрите нрави и търговски практики, arenaconsult.bg има правото да редактира, премества, блокира или премахва по своя преценка коментари, мнения и други публикации, както и едностранно да блокира или прекрати достъп и/или регистрация.
7. При условие, че Потребител системно и/или целенасочено нарушава правилата на платформата, законите, добрите нрави и търговски практики, arenaconsult.bg има право незабавно и без предупреждение да блокира достъпа на потребителя до платформата.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ARENACONSULT.BG
1. ARENACONSULT.BG се ангажира да предостави на Потребителя непрекъснато и безпрепятствено ползване на услугите на платформата, но няма задължението и не гарантира: категорични и сигурни съвети за успех на финансовите пазари, както и успешно реализиране на начинания и/или печалби.
2. ARENACONSULT.BG не носи отговорност и не дължи обезщетение на Потребителя за пропуснати ползи, претърпени вреди или неудобства, следствие на прекъсвания, липса и/или затруднения в интернет връзката, които са настъпили в резултат на обстоятелства не зависещи и извън контрола на arenaconsult.bg, в това число и при форсмажорни обстоятелства, непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната интернет мрежа, както и в случай на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица.
3. ARENACONSULT.BG не носи отговорност за съдържанието на публикуваните от Потребителите текстове и/или коментари.
VI. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
1. ARENACONSULT.BG си запазва правото едностранно да променя настоящите Общи условия, като в седмодневен срок от приемане на промените информира по подходящ начин Потребителите, включително и посредством персонални електронни съобщения, както и публикува промените на видно и общодостъпно място в платформата.
2. При условие, че клауза от настоящите Общи условия се окаже нищожна или недействителна, това не влече нищожност и/или недействителност на Общите условия. Недействителната или нищожна клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона, или от установената практика, или обичай.
3. Всички спорове между страните, ще се разрешават, чрез преговори и взаимни отстъпки. При невъзможност за постигане на съгласие в едномесечен срок от възникването на спора, спорът може да се отнесе за разрешаване до компетентния по действащото българско законодателство съд.

ARENACONSULT.BG, се ангажира да съдейства максимално на своите Потребители, за упражняване на техните права, както и да съдейства за своевременното и безпрепятствено удовлетворяването на техните претенции.
Корелативно на това Дружеството очаква от своите Потребители, коректно и добросъвестно отношение, и законосъобразно упражняване на правата им.
Надзорен орган е Комисия за защита на потребителите Адрес: гр.София, ПК 1000, ул.“Врабча“ № 1, ет. 3,4 и 5; тел.: 02 /9330565; www.kzp.bg.

Настоящите Общи условия са приети на дата: …………

„АРЕНА-КОНСУЛТ“ ЕООД
ARENACONSULT.BG