Уважаеми клиенти и партньори, АРЕНА КОНСУЛТ ЕООД е лицензиран необвързан кредитен посредник, в съответствие със Закон за кредитите за недвижими имоти на потребители (ЗКНИП), с регистрационен № BCI00008, издаден от Българска народна банка. Започнахме в тежката финансова криза 2009 година и беше предизвикателство да се задържим и развием. За тези години реализирахме стотици сделки в сферата на ипотечното, потребителското и фирмено кредитиране. Станахме свидетели на много човешки съдби, с много от клиентите споделихме радостта да се сдобият с мечтания дом, с други да развият мечтания бизнес, а с трети безумно да им намалим кредитната тежест.

Ние работим с нашите клиенти в екип и сме истински щастливи и когато на лицата им грее усмивка от щастие, това е знак, че сме се свършили добре работата.

Благодарим на всички, които ни се довериха! Ще продължим да работим за Вас, да Ви помагаме безпристрастно и професионално, за да можете да вземете информирано решение.
 

А на тези, които все още не са, ще кажем:
„Заповядайте, ние Ви очакваме! Ще направим всичко възможно да се сдобиете с дом, или проект и финанси за бизнес. Ще помогнем за изпълнението на Вашата финансова цел и желание и да Ви дадем полезна информация и най-добрия съвет за правилния избор при кредитиране, независимо от местоположението Ви в България. Нашите експертни консултанти обслужват клиенти в цялата страна." 

Портфейлът от услугите ни включва:

  • Предоговаряне или рефинансиране на съществуващ кредит;
  • Ипотечни кредити и кредити за строителство на къща;
  • Инвестиционни и оборотни бизнес кредити;
  • Потребителски кредити;
  • Финансиране на проекти по оперативните програми на ЕС

Нашата мисия: Да договорим най-добри условия за клиентите си ,да спестяваме време, нерви, пари и да ги съпътстваме през целия процес на кредитната сделка.

Нашата визия: С усмивка, знания, честност, позитивност и коректност  защитаваме интересите  на нашите клиенти

Нашето мото: Ние не продаваме, ние помагаме!

Очакваме Ви! Доверете ни се!

Мария Йорданова

 

АРЕНА КОНСУЛТ – Вашият кредитен посредник

АРЕНА КОНСУЛТ ЕООД се фо­куси­ра вър­ху кон­султант­ски услу­ги из­цяло в сфе­рата на кре­дити­рането, упра­влението на лич­ни фи­нан­си и инве­стиции, нами­ране на алтер­на­тивни източ­ници за евро­пейско финан­си­ране.      КРЕДИТЕН КОНСУЛТАНТ е срав­нител­но но­ва за Бъл­гария профе­сия за раз­лика от Евро­па и САЩ, къде­то е добре по­зна­та и голя­ма част от кре­дито­искате­лите се обръ­щат за съ­вет и по­мощ към профе­сионал­ни консул­танти.

 Виж още

СНЦ – Финансова, културна и технологична грамотност

През по­след­ните го­ди­ни, кон­сул­тирай­ки и рабо­тей­ки с мно­го­брой­ни кли­енти се сблъс­ках­ме с раз­лич­ни лични исто­рии, дори чо­веш­ки тра­гедии. Изво­дът, кой­то на­пра­вих­ме е, че не­за­ви­си­мо от про­фе­сио­нал­ната на­со­че­ност и обра­зо­ва­нието, на­ши­те потре­бите­ли имат срав­ни­тел­но нис­ко ни­во на фи­нан­сова гра­мот­ност.
Дан­ните от из­след­ва­не на Све­тов­ната бан­ка, по­каз­ващи фи­нан­сова­та гра­мот­ност очер­та­ват из­клю­чи­тел­но стря­ска­ща кар­тина.
Виж още