Фирмени кредити

Търсите най-доброто финансово решение за вашия бизнес?
Нуждаете се от експертно мнение при избора на банков продукт?
Трябва Ви консултация при подготовката на документи за кандидатстване за фирмен кредит?

Ние ще ви намерим най-добрия вариант, базиран на вашите конкретни потребности от финансиране – по отношение на размер, погасителен план, срок на кредита .-

Фирмен кредит – кредит за юридически лица чиято дейност се извършва на територията на България. Фирмите кандидатстващи за отпускане на фирмен кредит най общо могат да се разделят на корпоративни клиенти и фирми от малкия и среден бизнес. Банките имат различни критерии при определянето една компания към кой от двата вида клиенти принадлежи, като основни показатели са годишният оборот реализиран от фирмата, печалбата реализирана през последните години, дълготрайните активи собственост на фирмата, наличието на други кредити и др.
Какви са различните видове фирмени кредити?
I. Кредити за оборотни средства - за финансиране на основната дейност /придобиване на суровини и материали, стоки в оборот, други краткотрайни активи, покриване на текущи разходи и др/ Те могат да бъдат:
• Стандартен кредит за оборотни средства
• Кредитна линия
Кредитната линия е вид краткосрочен кредит за оборотни средства, при който се договарят размерът /лимитът/ и крайният срок, в рамките на които кредитът се усвоява и погасява, като погасената част от кредитната линия се счита предоставена за повторно усвояване.
• Револвиращ кредит
Револвиращ кредит е вид кредит за оборотни средства, при който в рамките на договорените размер и краен срок се договарят и междинни срокове, за всеки от които се определят размер / и срок за усвояване, гратисен период и начин на погасяване . В рамките на междинния срок револвиране на кредита не се допуска.
• Овърдрафт
Кредит овърдрафт е краткосрочен кредит, предоставян по разплащателна сметка за покриване на временен недостиг на средства при обслужване на текущите плащания, свързани с бизнес оборота на клиента.
• Факторинг
II. Инвестиционни кредити: - за придобиване на дълготрайни активи, предприятия или обособени части от тях, дялове и акции, ново строителство, реконструкция, разширяване.
• Стандартен инвестиционен кредит
• Кредити за стопански субекти, които кандидатстват за финансова подкрепа по обявените Оперативни програми на Европейския съюз
III.КРЕДИТИРАНЕ НА ОДОБРЕНИ ПРОЕКТИ ПО ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ Издаване на банкови гаранции за авансови плащания от Разплащателна агенция. Междинно финансиране за изпълнение на проекта до получаване на гранта или за целия срок на проекта.
IV. КРЕДИТИ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ включват: Кредити за проекти по ПРСР с гаранции от НГФ и рефинансиране от ДФЗ ,Кредити за проекти сектор Рибарство ИАРА с гаранции от НГФ, Кредитиране срещу субсидии и преди издаване на удостоверение Кредити за закупуване на земя, Кредити за семена и препарати Целеви кредити за оборотни средства,Инвестиционни кредити за модернизиране на земеделските техника и стопанства Финансиране на проекти по Оперативна Програма за Развитие на селските райони, Лизинг за нова и употребявана селскостопанска техника

V. Овърдрафт срещу субсидия обработваема площ - чрез този кредитен продукт Вие може да се възползвате от финансиране за оборотни средства след получаване на одобрение за субсидия от ДФ „Земеделие”. Средствата от кредита може да използвате за всички дейности, свързани с обработката на земя - оран, засяване, торене. Този продукт е предназначен за физически лица, регистрирани като земеделски производители, както и юридически лица или еднолични търговци, развиващи дейност, свързана с обработване на земеделска земя, които са одобрени за получаване на субсидия от ДФ "Земеделие”.
VI. За новостартиращи фирми които не могат да покажат кредитна история добро решение е ОП "Инициатива за малки и средни предприятия"

ЗАЯВКА