Образование и наука за интелигентен растеж

Оперативна програма “Образование и наука за интелигентен растеж 2014-2020 г.” има две основни задачи:

- Да бъде сред ключовите инструменти за постигане на целите, приети от България в рамките на Стратегията “Европа 2020”.
- Да служи като ефикасно средство за прилагане на политики по сближаване, съгласно дневния ред на национално и общностно равнище.

Обща стойност на финансирането: 701 177 271,77 евро
Очертава няколко тематични полета, в които са концентрирани нуждите от прилагане на целенасочени мерки, а именно:

Приоритетна ос 1: "Научно-изследователска дейност"
Приоритетна ос 2: "Образование и учене през целия живот"
Приоритетна ос 3: "Образователна среда за активно социално приобщаване"