Програма за морско дело и рибарство

Програма за морско дело и рибарство 2014-2020
Общата цел на подкрепата, предоставяна от Програмата за морско дело и рибарство е постигането на динамично, устойчиво и конкуретоспособно развитие на рибарството и аквакултурата в периода 2014-2020 г.

Основни направления:

Мярка 1.1 "Диверсификация и нови форми на доход"
Мярка 1.2 "Здраве и безопасност"
Мярка 1.3 "Окончателно преустановяване на риболовните дейности"
Мярка 1.4 "Ограничаване на въздействието на риболова върху морската среда и за адаптиране на риболова към защита на видовете"
Мярка 1.5 "Иновации, свързани с опазването на морските биологични ресурси"
Мярка 1.6 "Опазване и възстановяване на морското биологично разнообразие и екосистеми и компенсационни режими в рамките на устойчивите риболовни дейности"
Мярка 1.7 "Добавена стойност, качество на продуктите и използване на нежелания улов"
Мярка 1.8 "Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки"
Мярка 1.9 "Риболов във вътрешни водоеми и водна флора и фауна във вътрешни водоеми"
Мярка 2.1 "Иновации"
Мярка 2.2 "Продуктивни инвестиции в аквакултура