ОП Развитие на човешките ресурси

Стратегията на оперативна програма Развитие на човешките ресурси се основава на три приоритета.
Това са:
- По-висока и по-качествена заетост.
- Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване.
- Модернизиране на публичните политики.
Бенефициенти:
- Министерство на труда и социалната политика;
- Миинстерство на икономиката и енергетиката;
- Министерство на здравеопазването;
- Агенция по заетостта;
- Агенция за хората с увреждания;
- Център за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи;
- Държавно предприятие „Българо-германски център за професионално обучение”;
- Министерство на правосъдието;
- Държавно предприятие „Фонд затворно дело”;
- Организации,предоставящи посреднически услуги на пазара на труда;
- Образователни и обучителни организации и институции;
- Работодатели;
- Социални партньори;
- Общини и райони на общини;
- Браншови организации;
- Центрове за информация и професионално ориентиране;
- Неправителствени организации;
- Акредитирани и асоцирани партньори на EURES в България и др.

ПРИОРИТЕТНА ОС № 1: „ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ЗАЕТОСТ И КАЧЕСТВОТО НА РАБОТНИТЕ МЕСТА”
Основни направления:
1. Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица;
2. Устойчива интеграция на пазара на труда на младите хора между 15 и 24 г.;
3.Модернизиране на институциите на пазара на труда, като публични и частни служби по заетостта и повишаване на адекватността спрямо потребностите на пазара на труда;
4. Самостоятелна заетост, предприемачество и създаване на предприятия, включително иновативни микро-, малки и средни предприятия;
5. Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи;
6. Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените.

ПРИОРИТЕТНА ОС № 2 „НАМАЛЯВАНЕ НА БЕДНОСТТА И НАСЪРЧАВАНЕ НА СОЦИАЛНОТО ВКЛЮЧВАНЕ”
Основни направления:
1. Социално – икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите;
2. Активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните възможности и активното участие и по – добрата пригодност за заетост;
3. Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес;
4. Насърчаване на социалното предприемачество и на професионалната интеграция в социалните предприятия и насърчаване на социалната и солидарна икономика с цел улесняване на достъпа до заетост.