Кредит за ремонт и поддръжка

Кредит за ремонт, подобрения, реконструкция на недвижими имоти е Потребителски кредит
Разрешава се съгласно количествено-стойностна сметка за строително-ремонтни дейности или предоставена от строителна фирма оферта. Възможно е изискване за усвояване на траншове с цел проследяване на целевото изразходване на средствата, възможно е и изискването на разходооправдателни документи и/или снимков материал удостоверяващ извършените дейности.
Обезпечение - учредява се договорна ипотека върху недвижим имот, собственост на кредитоискателя или на трети лица.
Размерът на кредита зависи от: стойността на дейностите които ще се финасират, от пазраната стойност на имота, от дходите на кредитоискателите, от срока на кредита.