COSME и планът Юнкер

COSME e програма на ЕС за конкурентоспособност на малките и средните предприятия, действаща в периода 2014 - 2020 г., с общ бюджет 2.3 млрд. евро. Най-малко 60% от програмата трябва да бъдат за улесняване на достъпа до финансиране на МСП чрез два финансови инструмента. Механизмът за гарантиране на заеми предвижда гаранции и контрагаранции за финансовите институции и улеснява достъпа до кредитен ресурс за малки и средни компании. Програма COSME инвестира и чрез капиталов механизъм за растеж, който осигурява рисков капитал за МСП, които са в етап на разширяване и развитие.
Българска банка за развитие (ББР) започва нова програма за кредитиране на малки и средни предприятия чрез търговските банки. Програмата ще даде възможност на банките да отпускат заеми на предприемачи в размер до 293 хил. лв. (или 150 хил. евро) при два пъти по-ниски обезпечения. Това ще е възможно в резултат на получена в края на 2016 г. контрагаранция за ББР по програма COSME на Европейския гаранционен фонд с подкрепата на Европейския фонд за стратегически инвестиции (плана "Юнкер").

За предприемачите

Кредитите по програмата ще са за микро-, малки и средни предприятия, които не са в затруднено положение. Банките - партньори на ББР, ще отпускат средства за оборотни и инвестиционни заеми, кредитни линии, ще издават и банкови гаранции. Изискванията за обезпечение ще са до 50% от разрешения размер на кредита.

Лихвите, при които ще се отпускат заемите, ще са с максимален размер тримесечен Euribor + 4.7%, включително и комисиона за управление. Другите такси и комисиони по кредита ще бъдат според изискванията на съответната банка партньор. Срокът за погасяване на заемите ще е между една и десет години с възможност за гратисен период за плащания по главница.

Средствата ще се отпускат в левове или в евро. Според рамковите условия на програмата един кредитополучател може да получи повече от един заем по програмата. Промяна в погасителните планове ще може да се прави след съгласие на ББР.

За банките

ББР е отправила покана към банките за заявяване на интерес към участие в програмата, като те могат да дадат заявката си до 18 април 2017 г., става ясно от публикувана информация на интернет страницата на държавната финансова институция. Банките трябва да заявят обема на търсеното финансиране по програмата, предлаганото обезпечение, условията, при които ще отпускат заемите за МСП, според рамковите параметри на програмата, актуална финансова отчетност с опция за предоставяне на допълнителни документи за целите на избор на банки партньори.

Според рамковите условия ББР предоставя на съответната банка дългосрочно целево финансиране плюс гаранция до 60% от главница и натрупани до 90-ия ден лихви по всеки от отпуснатите кредити. Максималният размер на кредит към банка от ББР е до 33.3 млн. евро. В условията пише и че е възможно партниране с една банка. Общият размер на кредитите, които ще бъдат отпуснати по програмата, е 65 млн. лв. Финансирането може да бъде в евро или в левове.

Максималният срок е до 10 години с до 5 години гратисен период. Банките партньори ще могат да усвояват ресурса наведнъж или на траншове на база 6-месечни прогнози на банката - партньор за реализиране на ресурса. Максималната лихва за банката ще е тримесечен Euribor + 1.9%. Такси и комисиони за банката партньор не се изискват. Крайният срок за формиране на портфейл е до 1 март 2020 г.

Критерии за подбор на банките

Критериите, по които ще бъдат избирани банките партньори, са финансово състояние, предлагано обезпечение към ББР, предлагани условия към МСП заедно с лихвен процент по кредитите към предприемачите, положителен опит с ББР и Националния гаранционен фонд към ББР.

Други изисквания към банките са да осигуряват финансов мониторинг и отчетност, опция за ББР да иска изключване/замяна на подсделки, които не отговарят на изискванията, поставени с програмата и договора с банката партньор.

Това е деветата поредна програма на ББР. Досега банката е реализирала осем програми за индиректно финансиране чрез 20 кредитни институции и шест небанкови финансови институции в страната, с които са сключвани договори за финансиране на обща стойност над 820 млн. лв. По програмите са подкрепени над 7 хил. малки и средни предприятия, като общият размер на ползваното от МСП финансиране надхвърля 1.3 млрд. лв., посочват от ББР.

източник. Капитал