Общи условия

Защита на личните данни
„Арена-консулт” ЕООД е регистрирано по Закона за Защита на Личните Данни с регистрационен № 415649 и действа под режима и ограниченията на този закон. Предоставените ни лични данни ще бъдат използвани и обработвани от „Арена-консулт“ ЕООД единствено за нуждите на кредитирането, оценката на кредитния риск и спазването на императивните изисквания на закона, във връзка с всяка сделка, сключена между клиента и избраната банка. Предоставените лични данни ще бъдат съхранявани от „Арена-консулт“ ЕООД с изискуемото ниво на сигурност.
“Арена-консулт“ ЕООД е необвързан кредитен посредник, който предоставя незавими съвет и предлага
Безплатна кредитна консултация за нов ипотечен кредит, която включва:
1. оценка на възможността за кредит – първоначална оценка на доходите и предлаганото обезпечение от клиента в съпоставка с желаната от него сума
2. предоставяне на информация относно възможния процент на финансиране на сделката
3. предоставяне на информация относно необходимите документи – предоставяне на списък за клиента
4. избор на банка и входиране на кредита.
Внимание: Клиент на „Арена-консулт“ ЕООД за посредничество при отпускане нов ипотечен кредит е само този, който в офиса е попълнил информационен талон, получил е Общите условия, при които „Арена-консулт“ ЕООД предоставя услугата за съдействие и кредитно посредничество за нов ипотечен кредит за покупка, рефинасиране, или ремонт и начина за подаване на жалби и има сключен договор за кредитно посредничество с фирмата!

ВАЖНО!!!
Клиент, който се е обърнал за съдействие към Арена-консулт след подписване на информационен талон за предоговаряне на СЪЩЕСТВУВАЩ ИПОТЕЧЕН кредит в банката в която е първоначално отпуснат и не желае, или не съществува възможност за рефинансирането му в други банки, а използва консултантските услуги на Арена-консулт за набавянето на конкурентни оферти с цел намаляване на кредитната си тежест в дългосрочен период, заплаща минимална сума според действащата тарифа /петстотин лева/ за цялостното съдействие. Съдействието включва неограничен брой оферти съобразени с желанията на потребителя, неограничени консултации, анализ на съществуващия продукт, анализ на съществуващите договори,изготвяне на профил на клиента, договаряне на конкурентни оферти, от които да е видно, че „Арена-консулт“ЕООД е кредитен посердник и договорената оферта е минимум 1% по ниски лихвени нива на годишна база от съществуващите в момента.
Заплащането става, след като са предоставени офертите на клиента/ в офиса, на мейл, по поща/ и след издадена фактура с основание „Съдействие за предоговаряне на СЪЩЕСТВУВАЩ ипотечен кредит“.

Безплатни консултации по застраховка „Живот“
Безплатни консултации във връзка с Доброволно Пенсионно Осигуряване
Всички останали услуги, като семинари, лагери, съдействие за европейско финансиране, посредничество при фирмено, потребителско кредитиране, изготваняне на бизнес план и бизнес анализ, са платени съгласно действащата тарифата към момента и подлежат на договаряне.

Начин за подаване на жалби
Жалба, по смисъла на Политиката на Арена-консулт ЕООД , е всяко писмено изразяване на неудовлетворение, предложение или забележка на клиент относно качеството на предоставяните услуги, свързани с предоставянето на услуги по кредитно посредничество.
Ако желаете да подадате жалба или сте недоволни от предоставенената от Арена-консулт ЕООД услуга, може да ни уведомите по следния начин:

1. Сигнали, оплаквания и препоръка можете да подадате задължително след идентификация/ три мена, телефон, електронна поща адрес за кореспонденция / в писмен вид. Можете да споделите в свободен текст Вашия проблем на електронна поща areanaconsultm@gmail.com, или в офиса на ул. Неофит Бозвели № 36 срещу входящ номер.
2. Времето за отговор зависи от сложността на проблема и необходимата проверка като спазваме законоустановения срок за отговор 30 дни.
3. Когато решението на кредитния посредник в рамките на вътрешната процедура не Ви удовотлеворява, можете да се свържете също с Комисията за защита на потребителите като законодателен орган.