Уважаеми клиенти и партньори,
АРЕНА КОНСУЛТ ЕООД е лицензиран кредитен посредник, в съответствие със Закон за кредитите за недвижими имоти на потребители (ЗКНИП), с регистрационен № BCI00008, издаден от Българска народна банка. Започнахме в тежката финансова криза и беше предизвикателство да се задържам и развием. За тези години реализирахме стотици сделки в сферата на ипотечното, потребителското и фирмено кредитиране. Станахме свидетели на много човешки съдби, с много от клиентите споделихме радостта да се сдобият с мечтания дом, с други да развият мечтания бизнес, а с трети безумно да им намалим кредитната тежест. Благодаря на всички, които ми се довериха! Ще продължим да работим за Вас като необвързани и независими кредитни посредници. Ще продължим да помагаме на клиентите си безпристрастно и професионално, за да могат да вземат информирано решение.
А на тези, които все още не са, ще кажа :
„Заповядайте, ние Ви очакваме! Ще направим всичко възможно да се сдобиете с дом, или проект и финанси за бизнес. Ще договорим възможно най-изгодни лихвени нива и вноски на нови, или вече съществуващи кредити“.
Заповядайте на нашия Семинар на тема: "Как да осигурим пари за почивка"
Заповядайте на нашата Двудневна екскурзия с безплатен семинар “По пътя на виното, розите и кредитната свобода“
Запишете децата си на Лагер "Децата и парите" и "Как да сформираме предприемачески дух у тях?"
Заповядайте на Двудневен семинар за тийнеджъри и техните родители край морето

Не забравяйте, каквото посеете това ще пожънете! За финансовата грамотност на децата ни е важно да работим още от по-рано, защото след като пораснат и станат тийнеджъри все по-малко ще се вслушват в нашите съвети, те ще са изцяло заети с други неща, като харченето на пари например.

Очакваме Ви! Доверете ни се!
Мария Йорданова

АРЕНА КОНСУЛТ – Вашият финансов партньор

АРЕНА КОНСУЛТ ЕООД се фо­куси­ра вър­ху кон­султант­ски услу­ги из­цяло в сфе­рата на кре­дити­рането, упра­влението на лич­ни фи­нан­си и инве­стиции, нами­ране на алтер­на­тивни източ­ници за евро­пейско финан­си­ране.  КРЕДИТЕН КОНСУЛТАНТ е срав­нител­но но­ва за Бъл­гария профе­сия за раз­лика от Евро­па и САЩ, къде­то е добре по­зна­та и голя­ма част от кре­дито­искате­лите се обръ­щат за съ­вет и по­мощ към профе­сионал­ни консул­танти.

Виж още

СНЦ – Финансова, културна и технологична грамотност

През по­след­ните го­ди­ни, кон­сул­тирай­ки и рабо­тей­ки с мно­го­брой­ни кли­енти се сблъс­ках­ме с раз­лич­ни лични исто­рии, дори чо­веш­ки тра­гедии. Изво­дът, кой­то на­пра­вих­ме е, че не­за­ви­си­мо от про­фе­сио­нал­ната на­со­че­ност и обра­зо­ва­нието, на­ши­те потре­бите­ли имат срав­ни­тел­но нис­ко ни­во на фи­нан­сова гра­мот­ност.
Дан­ните от из­след­ва­не на Све­тов­ната бан­ка, по­каз­ващи фи­нан­сова­та гра­мот­ност очер­та­ват из­клю­чи­тел­но стря­ска­ща кар­тина.
Виж още